STEM CELL RES THER - Stem Cell Research & Therapy

Bibliografische Daten

ISSNs1757-6512

Publikationen

Mitchell, R., Mellows, B., Sheard, J., Antonioli, M., Kretz, O., Chambers, D., Zeuner, M-T., Tomkins, J. E., Denecke, B., Musante, L., Joch, B., Debacq-Chainiaux, F., Holthofer, H., Ray, S., Huber, T. B., Dengjel, J., De Coppi, P., Widera, D. & Patel, K., 05.04.2019, in : STEM CELL RES THER. 10, 1, S. 116

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Netsch, P., Elvers-Hornung, S., Uhlig, S., Klüter, H., Huck, V., Kirschhöfer, F., Brenner-Weiß, G., Janetzko, K., Solz, H., Wuchter, P., Bugert, P. & Bieback, K., 04.07.2018, in : STEM CELL RES THER. 9, 1, S. 184

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Brenière-Letuffe, D., Domke-Shibamiya, A., Hansen, A., Eschenhagen, T., Fehse, B., Riecken, K. & Stenzig, J., 18.06.2018, in : STEM CELL RES THER. 9, 1, S. 165

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Alle anzeigen (3)