MOL THER-NUCL ACIDS - Molecular therapy. Nucleic acids

Bibliografische Daten

ISSNs2162-2531
Elektronische ISSN 2162-2531

Publikationen

Kenneweg, F., Bang, C., Xiao, K., Boulanger, C. M., Loyer, X., Mazlan, S., Schroen, B., Hermans-Beijnsberger, S., Foinquinos, A., Hirt, M. N., Eschenhagen, T., Funcke, S., Stojanovic, S., Genschel, C., Schimmel, K., Just, A., Pfanne, A., Scherf, K., Dehmel, S., Raemon-Buettner, S. M., Fiedler, J. & Thum, T., 06.12.2019, in : MOL THER-NUCL ACIDS. 18, S. 363-374 12 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Knopp, Y., Geis, F. K., Heckl, D., Horn, S., Neumann, T., Kuehle, J., Meyer, J., Fehse, B., Baum, C., Morgan, M., Meyer, J., Schambach, A. & Galla, M., 07.12.2018, in : MOL THER-NUCL ACIDS. 13, S. 256-274 19 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Prondzynski, M., Krämer, E., Laufer, S., Domke-Shibamiya, A., Pless, O., Flenner, F., Müller, O. J., Münch, J., Redwood, C., Hansen, A., Patten, M., Eschenhagen, T., Mearini, G. & Carrier, L., 05.2017, in : MOL THER-NUCL ACIDS. 7, S. 475-486

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Berg, K., Lange, T., Mittelberger, F., Schumacher, U. & Hahn, U., 15.03.2016, in : MOL THER-NUCL ACIDS. 5, S. e294

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Mearini, G., Stimpel, D., Krämer, E., Geertz, B., Braren, I., Hornung, C., Précigout, G., Müller, O. J., Katus, H. A., Eschenhagen, T., Voit, T., Garcia, L., Lorain, S. & Carrier, L., 01.01.2013, in : MOL THER-NUCL ACIDS. 2, S. e102

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Alle anzeigen (5)