J INHERIT METAB DIS - Journal of inherited metabolic disease

Bibliografische Daten

ISSNs0141-8955
Elektronische ISSN 1573-2665

Publikationen

Kluck, R., Müller, S., Jagodzinski, C., Hohenfellner, K., Büscher, A., Kemper, M. J., Oh, J., Billing, H., Thumfart, J., Weber, L. T., Acham-Roschitz, B., Arbeiter, K., Tönshoff, B., Hagenberg, M., Kanzelmeyer, N., Pavičić, L., Haffner, D. & Zivicnjak, M., 03.2022, in: J INHERIT METAB DIS. 45, 2, S. 192-202 11 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Hüllen, A., Falkenstein, K., Weigel, C., Huidekoper, H., Naumann-Bartsch, N., Spenger, J., Feichtinger, R. G., Schaefers, J., Frenz, S., Kotlarz, D., Momen, T., Khoshnevisan, R., Riedhammer, K. M., Santer, R., Herget, T., Rennings, A., Lefeber, D. J., Mayr, J. A., Thiel, C. & Wortmann, S. B., 08.2021, in: J INHERIT METAB DIS. 44, 6, S. 1441-1452 12 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Kuseyri Hübschmann, O., Mohr, A., Friedman, J., Manti, F., Horvath, G., Cortès-Saladelafont, E., Mercimek-Andrews, S., Yildiz, Y., Pons, R., Kulhánek, J., Oppebøen, M., Koht, J. A., Podzamczer-Valls, I., Domingo-Jimenez, R., Ibáñez, S., Alcoverro-Fortuny, O., Gómez-Alemany, T., de Castro, P., Alfonsi, C., Zafeiriou, D. I., López-Laso, E., Guder, P., Santer, R., Honzík, T., Hoffmann, G. F., Garbade, S. F., Sivri, H. S., Leuzzi, V., Jeltsch, K., García-Cazorla, A., Opladen, T., Harting, I. & International Working Group on Neurotransmitter Related Disorders (iNTD), 07.2021, in: J INHERIT METAB DIS. 44, 4, S. 1070-1082 13 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Mütze, U., Henze, L., Gleich, F., Lindner, M., Grünert, S. C., Spiekerkoetter, U., Santer, R., Blessing, H., Thimm, E., Ensenauer, R., Weigel, J., Beblo, S., Arélin, M., Hennermann, J. B., Marquardt, T., Marquardt, I., Freisinger, P., Krämer, J., Dieckmann, A., Weinhold, N., Keller, M., Walter, M., Schiergens, K. A., Maier, E. M., Hoffmann, G. F., Garbade, S. F. & Kölker, S., 07.2021, in: J INHERIT METAB DIS. 44, 4, S. 857-870 14 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Grünert, S. C., Eckenweiler, M., Haas, D., Lindner, M., Tsiakas, K., Santer, R., Tucci, S. & Spiekerkoetter, U., 07.2021, in: J INHERIT METAB DIS. 44, 4, S. 893-902 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Märtner, E. M. C., Maier, E. M., Mengler, K., Thimm, E., Schiergens, K. A., Marquardt, T., Santer, R., Weinhold, N., Marquardt, I., Das, A. M., Freisinger, P., Grünert, S. C., Vossbeck, J., Steinfeld, R., Baumgartner, M. R., Beblo, S., Dieckmann, A., Näke, A., Lindner, M., Heringer-Seifert, J., Lenz, D., Hoffmann, G. F., Mühlhausen, C., Ensenauer, R., Garbade, S. F., Kölker, S. & Boy, N., 05.2021, in: J INHERIT METAB DIS. 44, 3, S. 629-638 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Pennisi, A., Maranda, B., Benoist, J-F., Baudouin, V., Rigal, O., Pichard, S., Santer, R., Romana Lepri, F., Novelli, A., Ogier de Baulny, H., Dionisi-Vici, C. & Schiff, M., 05.2020, in: J INHERIT METAB DIS. 43, 3, S. 540-548 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Häberle, J., Burlina, A., Chakrapani, A., Dixon, M., Karall, D., Lindner, M., Mandel, H., Martinelli, D., Pintos-Morell, G., Santer, R., Skouma, A., Servais, A., Tal, G., Rubio, V., Huemer, M. & Dionisi-Vici, C., 11.2019, in: J INHERIT METAB DIS. 42, 6, S. 1192-1230 39 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ReviewForschung

Lund, A. M., Borgwardt, L., Cattaneo, F., Ardigò, D., Geraci, S., Gil-Campos, M., De Meirleir, L., Laroche, C., Dolhem, P., Cole, D., Tylki-Szymanska, A., Lopez-Rodriguez, M., Guillén-Navarro, E., Dali, C. I., Héron, B., Fogh, J., Muschol, N., Phillips, D., Van den Hout, J. M. H., Jones, S. A., Amraoui, Y., Harmatz, P. & Guffon, N., 11.2018, in: J INHERIT METAB DIS. 41, 6, S. 1225-1233 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Woidy, M., Muntau, A. C. & Gersting, S. W., 05.2018, in: J INHERIT METAB DIS. 41, 3, S. 285-296 12 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ReviewForschung

Alle anzeigen (70)