J CLIN ONCOL - Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology

Bibliografische Daten

ISSNs0732-183X, 1527-7755

Publikationen

Perrot, A., Facon, T., Plesner, T., Usmani, S. Z., Kumar, S., Bahlis, N. J., Hulin, C., Orlowski, R. Z., Nahi, H., Mollee, P., Ramasamy, K., Roussel, M., Jaccard, A., Delforge, M., Karlin, L., Arnulf, B., Chari, A., He, J., Ho, K. F., Van Rampelbergh, R., Uhlar, C. M., Wang, J., Kobos, R., Gries, K. S., Fastenau, J. & Weisel, K., 20.01.2021, in : J CLIN ONCOL. 39, 3, S. 227-237 11 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Schmoll, H-J., Stein, A., Van Cutsem, E., Price, T., Hofheinz, R. D., Nordlinger, B., Daisne, J-F., Janssens, J., Brenner, B., Reinel, H., Hollerbach, S., Caca, K., Fauth, F., Hannig, C. V., Zalcberg, J., Tebbutt, N., Mauer, M. E., Marreaud, S., Lutz, M. P. & Haustermans, K., 01.01.2021, in : J CLIN ONCOL. 39, 1, S. 17-29 13 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Grünwald, V., Karch, A., Schuler, M., Schöffski, P., Kopp, H-G., Bauer, S., Kasper, B., Lindner, L. H., Chemnitz, J-M., Crysandt, M., Stein, A., Steffen, B., Richter, S., Egerer, G., Ivanyi, P., Zimmermann, S., Liu, X. & Kunitz, A., 20.10.2020, in : J CLIN ONCOL. 38, 30, S. 3555-3564 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Cremolini, C., Antoniotti, C., Stein, A., Bendell, J., Gruenberger, T., Rossini, D., Masi, G., Ongaro, E., Hurwitz, H., Falcone, A., Schmoll, H-J. & Di Maio, M., 20.08.2020, in : J CLIN ONCOL. S. JCO2001225

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Lin, N. U., Borges, V., Anders, C., Murthy, R. K., Paplomata, E., Hamilton, E., Hurvitz, S., Loi, S., Okines, A., Abramson, V., Bedard, P. L., Oliveira, M., Mueller, V., Zelnak, A., DiGiovanna, M. P., Bachelot, T., Chien, A. J., O'Regan, R., Wardley, A., Conlin, A., Cameron, D., Carey, L., Curigliano, G., Gelmon, K., Loibl, S., Mayor, J., McGoldrick, S., An, X. & Winer, E. P., 10.08.2020, in : J CLIN ONCOL. 38, 23, S. 2610-2619 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Mynarek, M., von Hoff, K., Pietsch, T., Ottensmeier, H., Warmuth-Metz, M., Bison, B., Pfister, S., Korshunov, A., Sharma, T., Jaeger, N., Ryzhova, M., Zheludkova, O., Golanov, A., Rushing, E. J., Hasselblatt, M., Koch, A., Schüller, U., von Deimling, A., Sahm, F., Sill, M., Riemenschneider, M. J., Dohmen, H., Monoranu, C. M., Sommer, C., Staszewski, O., Mawrin, C., Schittenhelm, J., Brück, W., Filipski, K., Hartmann, C., Meinhardt, M., Pietschmann, K., Haberler, C., Slavc, I., Gerber, N. U., Grotzer, M., Benesch, M., Schlegel, P. G., Deinlein, F., von Bueren, A. O., Friedrich, C., Juhnke, B-O., Obrecht, D., Fleischhack, G., Kwiecien, R., Faldum, A., Kortmann, R. D., Kool, M. & Rutkowski, S., 20.06.2020, in : J CLIN ONCOL. 38, 18, S. 2028-2040 13 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Fischer, S., Tandstad, T., Cohn-Cedermark, G., Thibault, C., Vincenzi, B., Klingbiel, D., Albany, C., Necchi, A., Terbuch, A., Lorch, A., Aparicio, J., Heidenreich, A., Hentrich, M., Wheater, M., Langberg, C. W., Ståhl, O., Fankhauser, C. D., Hamid, A. A., Koutsoukos, K., Shamash, J., White, J., Bokemeyer, C., Beyer, J., Gillessen, S. & Global Germ-Cell Cancer Group, 20.04.2020, in : J CLIN ONCOL. 38, 12, S. 1322-1331 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Schlenk, R. F., Paschka, P., Krzykalla, J., Weber, D., Kapp-Schwoerer, S., Gaidzik, V. I., Leis, C., Fiedler, W., Kindler, T., Schroeder, T., Mayer, K., Lübbert, M., Wattad, M., Götze, K., Horst, H. A., Koller, E., Wulf, G., Schleicher, J., Bentz, M., Greil, R., Hertenstein, B., Krauter, J., Martens, U., Nachbaur, D., Abu Samra, M., Girschikofsky, M., Basara, N., Benner, A., Thol, F., Heuser, M., Ganser, A., Döhner, K. & Döhner, H., 20.02.2020, in : J CLIN ONCOL. 38, 6, S. 623-632 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Begemann, M., Waszak, S. M., Robinson, G. W., Jäger, N., Sharma, T., Knopp, C., Kraft, F., Moser, O., Mynarek, M., Guerrini-Rousseau, L., Brugieres, L., Varlet, P., Pietsch, T., Bowers, D. C., Chintagumpala, M., Sahm, F., Korbel, J. O., Rutkowski, S., Eggermann, T., Gajjar, A., Northcott, P., Elbracht, M., Pfister, S. M., Kontny, U. & Kurth, I., 01.01.2020, in : J CLIN ONCOL. 38, 1, S. 43-50 8 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Eckert, C., Groeneveld-Krentz, S., Kirschner-Schwabe, R., Hagedorn, N., Chen-Santel, C., Bader, P., Borkhardt, A., Cario, G., Escherich, G., Panzer-Grümayer, R., Astrahantseff, K., Eggert, A., Sramkova, L., Attarbaschi, A., Bourquin, J-P., Peters, C., Henze, G., von Stackelberg, A. & ALL-REZ BFM Trial Group, 20.12.2019, in : J CLIN ONCOL. 37, 36, S. 3493-3506 14 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Alle anzeigen (161)