HAEMATOLOGICA - Journal of hematology

Bibliografische Daten

ISSNs0390-6078
Elektronische ISSN 1592-8721

Publikationen

Minnema, M. C., Nasserinejad, K., Hazenberg, B., Hegenbart, U., Vlummens, P., Ypma, P. F., Kröger, N., Wu, K. L., Kersten, M. J., Schaafsma, M. R., Croockewit, S., de Waal, E., Zweegman, S., Tick, L., Broijl, A., Koene, H., Bos, G., Sonneveld, P. & Schönland, S., 11.2019, in : HAEMATOLOGICA. 104, 11, S. 2274-2282 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Hormann, F. M., Hoogkamer, A. Q., Beverloo, H. B., Boeree, A., Dingjan, I., Wattel, M. M., Stam, R. W., Escherich, G., Pieters, R., den Boer, M. L. & Boer, J. M., 10.2019, in : HAEMATOLOGICA. 104, 10, S. e455-e459

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Hereditary TTP Registry, 10.2019, in : HAEMATOLOGICA. 104, 10, S. 2107-2115 9 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Robin, M., de Wreede, L. C., Wolschke, C., Schetelig, J., Eikema, D-J., Van Lint, M. T., Knelange, N. S., Beelen, D., Brecht, A., Niederwieser, D., Vitek, A., Bethge, W., Arnold, R., Finke, J., Volin, L., Yakoub-Agha, I., Nagler, A., Poiré, X., Einsele, H., Chevallier, P., Holler, E., Ljungman, P., Robinson, S., Radujkovic, A., McLornan, D., Chalandon, Y. & Kröger, N., 09.2019, in : HAEMATOLOGICA. 104, 9, S. 1782-1788 7 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Mährle, T., Akyüz, N., Fuchs, P., Bonzanni, N., Simnica, D., Germing, U., Asemissen, A. M., Jann, J-C., Nolte, F., Hofmann, W-K., Nowak, D. & Binder, M., 07.2019, in : HAEMATOLOGICA. 104, 7, S. 1355-1364 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Mateos, M-V., Spencer, A., Nooka, A. K., Pour, L., Weisel, K., Cavo, M., Laubach, J. P., Cook, G., Iida, S., Benboubker, L., Usmani, S. Z., Yoon, S-S., Bahlis, N. J., Chiu, C., Ukropec, J., Schecter, J. M., Qin, X., O' Rourke, L. & Dimopoulos, M. A., 20.06.2019, in : HAEMATOLOGICA.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Robin, M., Chevret, S., Koster, L., Wolschke, C., Yakoub-Agha, I., Bourhis, J-H., Chevallier, P., Cornelissen, J. J., Reményi, P., Maertens, J., Poiré, X., Craddock, C., Socié, G., Itälä-Remes, M., Schouten, H. C., Marchand, T., Passweg, J., Blaise, D., Damaj, G., Ozkurt, Z. N., Zuckerman, T., Cluzeau, T., Labussière-Wallet, H., Cammenga, J., McLornan, D., Chalandon, Y. & Kröger, N., 06.2019, in : HAEMATOLOGICA. 104, 6, S. 1230-1236 7 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Michel, C., Burchert, A., Hochhaus, A., Saussele, S., Neubauer, A., Lauseker, M., Krause, S. W., Kolb, H-J., Hossfeld, D. K., Nerl, C., Baerlocher, G. M., Heim, D., Brümmendorf, T. H., Fabarius, A., Haferlach, C., Schlegelberger, B., Balleisen, L., Goebeler, M-E., Hänel, M., Ho, A., Dengler, J., Falge, C., Möhle, R., Kremers, S., Kneba, M., Stegelmann, F., Köhne, C-H., Lindemann, H-W., Waller, C. F., Spiekermann, K., Berdel, W. E., Müller, L., Edinger, M., Mayer, J., Beelen, D. W., Bentz, M., Link, H., Hertenstein, B., Fuchs, R., Wernli, M., Schlegel, F., Schlag, R., de Wit, M., Trümper, L., Hebart, H., Hahn, M., Thomalla, J., Scheid, C., Schafhausen, P., Verbeek, W., Eckart, M. J., Gassmann, W., Schenk, M., Brossart, P., Wündisch, T., Geer, T., Bildat, S., Schäfer, E., Hasford, J., Hehlmann, R. & Pfirrmann, M., 05.2019, in : HAEMATOLOGICA. 104, 5, S. 955-962 8 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Gagelmann, N., Eikema, D-J., Stelljes, M., Beelen, D., de Wreede, L., Mufti, G., Knelange, N. S., Niederwieser, D., Friis, L. S., Ehnninger, G., Nagler, A., Yakoub-Agha, I., Meijer, E., Ljungman, P., Maertens, J., Kanz, L., Lopez-Corral, L., Brecht, A., Craddock, C., Finke, J., Cornelissen, J. J., Bernasconi, P., Chevallier, P., Sierra, J., Robin, M. & Kröger, N., 05.2019, in : HAEMATOLOGICA. 104, 5, S. 929-936 8 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

McLornan, D. P., Yakoub-Agha, I., Robin, M., Chalandon, Y., Harrison, C. N. & Kroger, N., 04.2019, in : HAEMATOLOGICA. 104, 4, S. 659-668 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ReviewsForschung

Alle anzeigen (122)