BMC CANCER

Bibliografische Daten

ISSNs1471-2407
Elektronische ISSN 1471-2407

Publikationen

Leichsenring, J., Vladimirova, V., Solbach, C., Karn, T., Ataseven, B., Sinn, B. V., Barinoff, J., Müller, V., Blohmer, J-U., Schem, C., Engels, K., Marmé, F., Fisseler-Eckhoff, A., Fasching, P. A., Stickeler, E., van Mackelenbergh, M., Denkert, C., Stenzinger, A., Loibl, S. & Gröschel, S., 05.10.2022, in: BMC CANCER. 22, 1, S. 1040

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Michnevich, T., Pan, Y., Hendi, A., Oechsle, K., Stein, A. & Nestoriuc, Y., 23.09.2022, in: BMC CANCER. 22, 1, 1008.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Toksvang, L. N., Als-Nielsen, B., Bacon, C., Bertasiute, R., Duarte, X., Escherich, G., Helgadottir, E. A., Johannsdottir, I. R., Jónsson, Ó. G., Kozlowski, P., Langenskjöld, C., Lepik, K., Niinimäki, R., Overgaard, U. M., Punab, M., Räty, R., Segers, H., van der Sluis, I., Smith, O. P., Strullu, M., Vaitkevičienė, G., Wik, H. S., Heyman, M. & Schmiegelow, K., 02.05.2022, in: BMC CANCER. 22, 1, 483.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Krug, S., Kegel, T., Gress, T. M., Rinke, A., Apostolidis, L., Jann, H., König, A., Hörsch, D., Schrader, J., Ettrich, T. J., Richter, M., Steighardt, J. & Michl, P., 12.11.2021, in: BMC CANCER. 21, 1, 1206.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Stürken, C., Möbus, V., Milde-Langosch, K., Schmatloch, S., Fasching, P. A., Rüschoff, J., Stickeler, E., Henke, R-P., Denkert, C., Hanker, L., Schem, C., Vladimirova, V., Karn, T., Nekljudova, V., Köhne, C-H., Marmé, F., Schumacher, U., Loibl, S. & Müller, V., 14.08.2021, in: BMC CANCER. 21, 1, S. 920

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Freytag, M., Kluth, M., Bady, E., Hube-Magg, C., Makrypidi-Fraune, G., Heinzer, H., Höflmayer, D., Weidemann, S., Uhlig, R., Huland, H., Graefen, M., Bernreuther, C., Wittmer, C., Tsourlakis, M. C., Minner, S., Dum, D., Hinsch, A., Luebke, A. M., Simon, R., Sauter, G., Schlomm, T. & Möller, K., 18.12.2020, in: BMC CANCER. 20, 1, S. 1220

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

John, A., Günes, C., Bolenz, C., Vidal-Y-Sy, S., Bauer, A. T., Schneider, S. W. & Gorzelanny, C., 02.12.2020, in: BMC CANCER. 20, 1, S. 1178

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Krause, J., von Felden, J., Casar, C., Fründt, T. W., Galaski, J., Schmidt, C., Jung, C., Ittrich, H., Weidemann, S. A., Krech, T., Heumann, A., Li, J., Fischer, L., Sauter, G., Lohse, A. W., Wege, H. & Schulze, K., 23.11.2020, in: BMC CANCER. 20, 1, S. 1130

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Huebner, H., Kurbacher, C. M., Kuesters, G., Hartkopf, A. D., Lux, M. P., Huober, J., Volz, B., Taran, F-A., Overkamp, F., Tesch, H., Häberle, L., Lüftner, D., Wallwiener, M., Müller, V., Beckmann, M. W., Belleville, E., Ruebner, M., Untch, M., Fasching, P. A., Janni, W., Fehm, T. N., Kolberg, H-C., Wallwiener, D., Brucker, S. Y., Schneeweiss, A. & Ettl, J., 11.11.2020, in: BMC CANCER. 20, 1, S. 1091

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Bußmann, L., Laban, S., Wittekindt, C., Stromberger, C., Tribius, S., Möckelmann, N., Böttcher, A., Betz, C. S., Klussmann, J. P., Budach, V., Muenscher, A. & Busch, C-J., 29.07.2020, in: BMC CANCER. 20, 1, S. 701

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsatzForschungBegutachtung

Alle anzeigen (120)

Aktivitäten

Karin Milde-Langosch (Beirat)

20112014

Aktivität: Begutachtung von Publikationen und Herausgebertätigkeiten(Mit-) Herausgabe von ZeitschriftenForschung

Alle anzeigen ()