BMC CANCER

Bibliografische Daten

ISSNs1471-2407
Elektronische ISSN 1471-2407

Publikationen

Freytag, M., Kluth, M., Bady, E., Hube-Magg, C., Makrypidi-Fraune, G., Heinzer, H., Höflmayer, D., Weidemann, S., Uhlig, R., Huland, H., Graefen, M., Bernreuther, C., Wittmer, C., Tsourlakis, M. C., Minner, S., Dum, D., Hinsch, A., Luebke, A. M., Simon, R., Sauter, G., Schlomm, T. & Möller, K., 18.12.2020, in : BMC CANCER. 20, 1, S. 1220

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Krause, J., von Felden, J., Casar, C., Fründt, T. W., Galaski, J., Schmidt, C., Jung, C., Ittrich, H., Weidemann, S. A., Krech, T., Heumann, A., Li, J., Fischer, L., Sauter, G., Lohse, A. W., Wege, H. & Schulze, K., 23.11.2020, in : BMC CANCER. 20, 1, S. 1130

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Huebner, H., Kurbacher, C. M., Kuesters, G., Hartkopf, A. D., Lux, M. P., Huober, J., Volz, B., Taran, F-A., Overkamp, F., Tesch, H., Häberle, L., Lüftner, D., Wallwiener, M., Müller, V., Beckmann, M. W., Belleville, E., Ruebner, M., Untch, M., Fasching, P. A., Janni, W., Fehm, T. N., Kolberg, H-C., Wallwiener, D., Brucker, S. Y., Schneeweiss, A. & Ettl, J., 11.11.2020, in : BMC CANCER. 20, 1, S. 1091

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Bußmann, L., Laban, S., Wittekindt, C., Stromberger, C., Tribius, S., Möckelmann, N., Böttcher, A., Betz, C. S., Klussmann, J. P., Budach, V., Muenscher, A. & Busch, C-J., 29.07.2020, in : BMC CANCER. 20, 1, S. 701

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Hoffmann, B., Lange, T., Labitzky, V., Riecken, K., Wree, A., Schumacher, U. & Wedemann, G., 05.06.2020, in : BMC CANCER. 20, 1, S. 524

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Tintelnot, J., Goekkurt, E., Binder, M., Thuss-Patience, P., Lorenzen, S., Knorrenschild, J. R., Kretzschmar, A., Ettrich, T., Lindig, U., Jacobasch, L., Pink, D., Al-Batran, S-E., Hinke, A., Hegewisch-Becker, S., Nilsson, S., Bokemeyer, C. & Stein, A., 01.06.2020, in : BMC CANCER. 20, 1, S. 503

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Canella, C., Mikolasek, M., Rostock, M., Guckenberger, M., Jenewein, J., Linka, E., Six, C., Stoll, S., Stupp, R. & Witt, C. M., 24.05.2020, in : BMC CANCER. 20, 1, S. 458

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Eyl, R. E., Thong, M. S. Y., Carr, P. R., Jansen, L., Koch-Gallenkamp, L., Hoffmeister, M., Chang-Claude, J., Brenner, H. & Arndt, V., 18.05.2020, in : BMC CANCER. 20, 1, S. 438

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Gerlach, C., Taylor, K., Ferner, M., Munder, M., Weber, M. & Ramsenthaler, C., 23.03.2020, in : BMC CANCER. 20, 1, S. 245

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Khil, L., Heidrich, J., Wellmann, I., Kääb-Sanyal, V., Weigel, S., Heindel, W., Hense, H-W. & Heidinger, O., 04.03.2020, in : BMC CANCER. 20, 1, S. 174

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Alle anzeigen (113)

Aktivitäten

Karin Milde-Langosch (Beirat)

20112014

Aktivität: Begutachtung von Publikationen und Herausgebertätigkeiten(Mit-) Herausgabe von ZeitschriftenForschung

Alle anzeigen ()