AGING CLIN EXP RES - Aging clinical and experimental research

Bibliografische Daten

ISSNs1594-0667
Elektronische ISSN 1720-8319

Publikationen

Hajek, A., Brettschneider, C., Lühmann, D., van den Bussche, H., Wiese, B., Mamone, S., Weyerer, S., Werle, J., Leve, V., Fuchs, A., Röhr, S., Stein, J., Bickel, H., Mösch, E., Heser, K., Wagner, M., Scherer, M., Maier, W., Riedel-Heller, S. G., Pentzek, M. & König, H-H., 11.2021, in: AGING CLIN EXP RES. 33, 11, S. 3109-3115 7 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Valdez, R., Aarabi, G., Spinler, K., Walther, C., Kofahl, C., Buczak-Stec, E., Heydecke, G., König, H-H. & Hajek, A., 02.2021, in: AGING CLIN EXP RES. 33, 2, S. 437-442 6 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Buczak-Stec, E., Hajek, A., van den Bussche, H., Eisele, M., Wiese, B., Mamone, S., Weyerer, S., Werle, J., Fuchs, A., Pentzek, M., Röhr, S., Welzel, F., Weeg, D., Mösch, E., Heser, K., Wagner, M., Riedel-Heller, S. G., Maier, W., Scherer, M. & König, H-H., 12.2020, in: AGING CLIN EXP RES. 32, 12, S. 2629-2638 10 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Hajek, A., Brettschneider, C., Eisele, M., Kaduszkiewicz, H., Mamone, S., Wiese, B., Weyerer, S., Werle, J., Fuchs, A., Pentzek, M., Stein, J., Luck, T., Weeg, D., Mösch, E., Heser, K., Wagner, M., Scherer, M., Maier, W., Riedel-Heller, S. G. & König, H-H., 07.2020, in: AGING CLIN EXP RES. 32, 7, S. 1295-1301 7 S.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Roigk, P., Büchele, G., Rehm, M., Schulz, C., König, H-H., Becker, C. & Rapp, K., 2020, in: AGING CLIN EXP RES. 32, S. 1255-1262

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Salzwedel, A., Wegscheider, K., Herich, L., Rieck, A., Strandt, G. & Völler, H., 04.11.2014, in: AGING CLIN EXP RES. 27, 3, S. 315-321

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Hoffmann, F., Kaduszkiewicz, H., Glaeske, G., van den Bussche, H. & Koller, D., 20.03.2014, in: AGING CLIN EXP RES.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Blozik, E., Wagner, J. T., Gillmann, G., Iliffe, S., Von Renteln-Kruse, W., Lubben, J., Beck, J. C., Stuck, A. E. & Clough-Gorr, K. M., 2009, in: AGING CLIN EXP RES. 21, 2, S. 150-157 2.

Publikationen: SCORING: Beitrag in Fachzeitschrift/ZeitungSCORING: ZeitschriftenaufsätzeForschungBegutachtung

Alle anzeigen (8)